logo

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu Genovital s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, IČO : 47354135, DIČ : 2023847771, Bankové spojenie: SK1209000000005138114716, e-mail: info@genovital.sk (ďalej len "predávajúci").rnTieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na internetovej adrese www.genovital.sk.

1) OBJEDNÁVKA

Tovar si objednávate vyplnením elektronickej objednávky na našej webovej stránke genovital.sk. Po vyplnení objednávky dostanete email informujúci o registrácii objednávky. Ak takýto email nedostanete, objednávku sme z technických dôvodov nedostali. V takomto prípade sa prosím obráťte na nás telefonicky.

Kúpna zmluva vzniká potvrdením akceptácie Vašej elektronickej objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailom, prípadne telefonicky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla naša spoločnosť po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená elektronická objednávka je záväzná pre obe strany ak obsahuje všetky náležitosti potrebné k uzavretiu zmluvy, hlavne presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Automatický e-mail po vykonaní objednávky nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, je len potvrdením, že sme danú objednávku prijali k spracovaniu.

 

2) SPÔSOB DORUČENIA A DODACIA LEHOTA

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov produktov a ich popisu predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predajcu dodaný v čo najkratšom čase, spravidla do 1-14 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.  Tovar na sklade odosielame do 48 hodín. Tovar je distribuovaný  prostredníctvom zmluvných prepravných spoločností. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

Zloženie, charakteristika a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo prípadne dodať kupujúcemu nový tovar.

 

3) SPÔSOB PLATBY

Platba bankovým prevodom : Ak ste si zvolili platbu bankovým prevodom môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet dvoma spôsobmi:

  • bankovým prevodom z Vášho účtu
  • zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš bankový účet

Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky. Zaplatený tovar bude pripravený a obratom po obdržaní platby na náš bankový účet bude odoslaný.

Platba dobierkou : Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

Platba platobnou kartou prostredníctvom GP Webpay

Osobný odber v priestoroch prevádzky firmy Genovital s.r.o., Kúpeľná 6, 080 01 Prešov. Tovar je možné prevziať po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom a to prostredníctvom e-mailu: info@genovital.sk, alebo prostredníctvom telefonickej dohody na tel. č.: +421905665653.

 

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Máte právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že naša spoločnosť nesplní dohodnuté podmienky dodania. Objednávka sa stornuje zaslaním emailu na našu e-mailovú adresu, (info@genovital.sk) uvedením slova STORNO v predmete. V prípade stornovania potvrdenej objednávky ste povinný uhradiť škodu, ktorá nám vznikla týmto jednaním, hlavne preukázateľne vynaložené náklady.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)
  • tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, okamžite Vás budeme kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

6) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Kontaktujte nás písomne (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla daňového dokladu o kúpe tovaru, druhu a množstva tovaru, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

  • tovar musí byť v pôvodnom obale
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný
  • zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar by ste mali posielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (neposielajte však tovar na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou, alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 

 

7) PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

8) PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 Kupujúci je povinný:

1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar (v prípade neprevzatia zásielky sa zaväzujete zaplatiť Predajcovi 5,00 EUR prepravné náklady spojené s dopravou k Vám a späť)

2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

9) REKLAMÁCIE

Ste povinný si prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, ste povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Záručná doba je uvedená na tovare.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude Vám po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.

Ste povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v súlade s kúpnou zmluvou, máte právo na to, aby sme bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedli do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve výmenou tovaru, alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru. Ak taký postup nie je možný, môžete požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak ste pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedeli alebo rozpor s kúpnou zmluvou sami spôsobili.

 

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1. Pošlite e-mail (info@genovital.sk) v ktorom uvediete hlavne číslo daňového dokladu o kúpe tovaru, druh tovaru a popis závady.

2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.

3. Alebo  pošlite tovar aj s originálnym obalom na našu adresu spolu s popisom závady a dokladom o kúpe. Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tohoto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe si prosím dôkladne uschovajte.

 

10) UPOZORNENIE

Užívanie produktov, ktoré na našej webovej stránke genovital.sk ponúkame, nemá za úlohu nahradiť plnohodnotnú liečbu ochorení. Akákoľvek aplikácia týchto produktov je osobnou vecou zákazníka a on sám je zodpovedný za ich použitie.

Rovnako, ako pri liečbe ochorení tradičnými farmaceutickými prípravkami, môžu sa účinky produktov prípad od prípadu mierne líšiť.

Dôrazne doporučujeme, aby hlavne v závažných prípadoch, konzultovali naši zákazníci svoj liečebný postup so svojim ošetrujúcim lekárom, alebo sa obrátili na príslušných špecialistov z oblasti medicíny.

 

11)GENETICKÉ TESTY

Spoločnosť Genovital s.r.o. pôsobí len ako sprostredkovateľ, obchodný a reklamný partner laboratória Genomac výzkumný ústav, s.r.o., Drnovská 1112/60, 161 00 Praha 6, Česká republika. Všetky procesy súvisiace s genetickou analýzou sa po prijatí vzorky laboratóriom riadia obchodnými podmienkami firmy Genomac výzkumný ústav, s.r.o, Obchodné podmienky tu.

 

12) PROGRAM OVERENÉ ZÁKAZNIKMI

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmeny týchto podmienok.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2018.

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.